PROFIL MAMO-SONOGRAFICKÉHO ODDELENIA BANSKÁ BYSTRICA
Privátne rádiologické oddelenie vzniklo udelením licencie vydanej Banskobystrickým samosprávnym krajom dňa
21.8.2003. Bolo a stále je zamerané najmä na mamografické vyšetrenie prsníkov a sonografické vyšetrenie prsníkov
a ostatných orgánov tela. Skúsený tím zdravotníckych pracovníkov pod vedením primárky oddelenia MUDr. Zory
Jarunkovej, vykonáva rádiodiagnostickú prax už niekoľko desaťročí, a teda je zárukou kvalitného a zodpovedného
vyšetrenia. Výhodou tohto tímu je, že je to  čisto ženský kolektív, ktorý požadujú mnohé pacientky najmä pri
mamografickom vyšetrení, ale aj pri sonografickom vyšetrení prsníkov.
Ďalšou výhodou nášho oddelenia je to, že výsledok vyšetrenia v papierovej forme dostane do rúk náš klient hneď po vyšetrení. Informáciu o
výsledku punkcií dostane náš klient do 20 hodín po jej vykonaní.

Pacienti sú objednávaní tak, aby bola maximálne využitá kapacita mamografického a sonografického pracoviska, aby sa v čakárni nemuseli
klienti tlačiť a aby bolo dosť miesta aj pre ich prípadný doprovod.
Úcta ku klientovi a kvalita vyšetrenia v príjemnom prostredí bez čakania, boli a sú absolútnymi prioritami nášho zariadenia.
O tom, že to s kvalitou vyšeternia myslí naša spoločnosť seriózne svedčí aj skutočnosť, že auditom kvality mamografických pracovísk na
Slovensku, ktorý vykonalo ministerstvo zdravotníctva SR v r. 2006 skončilo naše pracovisko medzi pätnástimi najlepšími na Slovensku a ako
najlepšie v Banskobystrickom kraji.
Túto verifikovanú kvalitu si konštantne udržujeme. V tom istom roku sme kvalitu našej práce potvrdili aj získaním certifikátu na zavedený
systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

V poslednom čase narastá záujem o komplexné zdravotné vyšetrenie zo strany spoločností, ktoré takýmto spôsobom dbajú o zdravotný stav
svojich zamestnancov, ale aj individuálny záujem o komplexné zdravotné vyšetrenie. V spolupráci s odbornými lekármi, sídliacimi v
medicínskom centre ZDRAVOMED, Cesta k nemocnici č. 23, 974 01 Banská Bystrica, zabezpečujeme komplexné zdravotné prehliadky pre
spoločnosti, ako aj pre privátnych klientov.
Výhodou týchto prehliadok je to, že všetky odborné vyšetrenia sa vykonávajú v jednom objekte, bez potreby opustiť budovu, v ktorej je
možnosť aj bufetového občerstvenia. Vyšetrenia sa vykonajú počas jedného dopoludnia. Obsahom štandardných preventívnych prehliadok je
najmä kompletné interné klinické vyšetrenie, kompletný biochemický rozbor krvi a moču, EKG vyšetrenie, základné gynekologické vyšetrenie
vrátane fyzikálneho a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov, mamografické vyšetrenie prsníkov, oftalmologické vyšetrenie zrakovej ostrosti
vrátane vyšetrenia očného tlaku, očného pozadia a sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej vrátane vyšetrenia štítnej žľazy a základné
kožné vyšetrenie. Na požiadanie vieme rozsah vyšetrení rozšíriť o pľúcne a neurologické základné vyšetrenie. V roku 2010 sa rádiologické
oddelenie včlenilo do spoločnosti NOVIA plus s.r.o., Banská Bystrica. Vysoká odborná úroveň a kvalitné prístrojové vybavenie rádiologického
oddelenia dávajú záruku získania dostatočného množstva presných informácií pre komplexné zhodnotenie zdravotného stavu klienta a
identifikáciu všetkých známych rizík.

Spokojnosť našich klientov, ale aj výsledky vyšetrení celého súboru klientov potvrdil náš predpoklad, že aj na Slovensku je možné komplexným
preventívnym prístupom dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu populácie ako aj kvality života a dávajú aj Vám veľkú šancu, pokiaľ sa
rozhodnete pre vyšetrenie v našom zariadení.


.
Copyright © 2016 All Rights Reserved - NOVIA plus s.r.o. - mamo-sono.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk